Nastavení soukromí a cookies

Používáme soubory cookies ke sledování a vyhodnocování návštěvnosti stránek. Získaná data nám pomáhají zlepšovat kvalitu stránek, abychom vám poskytovali stále kvalitní obsah.

Podrobné nastavení Více o cookies

Podrobné nastavení soukromí a cookies

Používáme soubory cookies ke sledování a vyhodnocování návštěvnosti stránek. Získaná data nám pomáhají zlepšovat kvalitu stránek, abychom vám poskytovali stále kvalitní obsah.

Více o cookies

Funkční cookies
Trvale zapnuto
Jedná se o nezbytné technické soubory cookie, bez kterých by nebylo možné služby webových stránek reálně poskytovat a proto není možně je zakázat. Tyto soubory se většinou nastavují v reakci na akci, kterou na stránkách aktivně provedete. Například se může jednat o přihlášení, dílčí nastavení nebo vyplňování formulářů. Tento typ souboru neukládá žádné informace, které mohou vést ke konkrétní osobě.
Analytické cookies
Tyto soubory pomáhají analyzovat využívání poskytovaných služeb. Umožňují sledování počtu návštěvníků, jak návštěvníci stránky používají a spousty dalších anonymních statistických údajů. Díky nim je možné zlepšovat způsob, jakým webové stránku fungují. Získané statistiky mohou sloužit ke zlepšení funkčnosti, obsahu i uživatelského komfortu. Soubory neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.
Marketingové cookies
Slouží ke sledování chování uživatele pro lepší cílení reklamy napříč webovými stránkami, například obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto soubory mohou společnosti třetích stran použít pro vytvoření profilu zájmů návštěvníků. Díky těmto profilům je možné zobrazovat relevantnější marketingové a reklamní sdělení (i na stránkách třetích stran). Získaná data neobsahují citlivé ani osobní informace.

Kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě canard-shop.cz, který provozuje společnost Canard s.r.o. se sídlem Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň, IČ: 263 59 189, DIČ: CZ 263 59 189 (dále jen "Prodávající"). Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 15247.

 

Základní údaje

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi společností Canard s.r.o. jakožto prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami platným zněním Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující, který není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchod canard-shop.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách canard-shop.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

 

Při zvoleném způsobu platby platebním převodem je nutno objednávku uhradit nejpozději do 5 pracovních dní. Poté je objednávka automaticky stornována a zboží uvolněno.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

 

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.


Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Ve výjimečných případech má prodávající právo nedodržet cenu produktu, a to v případě, že se v okamžiku objednávky zásadním způsobem změní cena produktu u dodavatele, nebo se cena produktu zásadním způsobem liší od ceny běžné.

 

Dodací podmínky

Dodací lhůta je obvykle 2–7 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží, v mimořádných případech do 15 dnů.

Pokud nebude prodávající z nějakých důvodů schopen tuto lhůtu dodržet, bude zákazníka v maximálně možném předstihu o této skutečnosti informovat.

 

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 

Záruka

Na zboží objednané v elektronickém obchodě canard-shop.cz je poskytována záruční doba 24 měsíců, není-li uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

  •          zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
  •          zboží bylo poškozeno přírodními živly
  •          zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

 

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.


V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

Podmínky výměny zboží a zrušení objednávky 

Jestliže po obdržení zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou Vám neprodleně zaslány peníze zpět.

 

Pokud si budete přát, vyměníme Vám zboží za jinou velikost či barvu. Požadavky na výměnu lze upřesnit přiložením formuláře ke stažení v sekci Vrácení a výměna zboží.

 

Zboží musí být naprosto neporušené, pokud možno v originálním obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček).

 

Kupující zašle vrácené zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího:

Canard Factory Shop, Goldscheiderova 3, Plzeň, 30100 v termínu do 14ti dnů.

 

Zboží bude zpětně expedováno s příslušnými dopravními náklady ve lhůtě uvedené u vybraného druhu zboží.

 

Objednávku lze zrušit do 1 hod po odeslání zákazníkem na e-mail adrese info@canard-shop.cz, nebo na tel. číslech +420 775 084 005 a +420 777 084 003.

 

Záruka vrácení peněz

Zákazník musí prokazatelně sdělit prodávajícímu, úmysl vrátit zboží a odstoupit od kupní smlouvy v termínu do 14-ti dnů od jeho obdržení a odeslat jej do 14 dnů od tohoto oznámení zpět prodejci. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.  Zákazníkovi je pak vrácena celá cena zboží včetně přepravného v termínu do 14-ti dnů od jeho doručení zpět prodejci.

Ve vrácené zásilce musí být vložen doklad (faktura). Zboží musí být nepoužité (pouze vyzkoušené), včetně všech originál visaček (nesmí být utržené), vložené do původního obalu ve stejném stavu jako bylo doručeno.

 

Zboží zasílejte jakoukoli běžnou balíkovou přepravní službou (PPL, Česká pošta, Zásilkovna atd.), dobírkou nebude přijato, na adresu provozovny: Canard Factory Shop, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň.

 

Ke zboží prosím přiložte informaci o čísle bankovního účtu, na který budeme peníze vracet.

V případě že zboží je nekompletní, nebo jakkoli poškozené, obchodník si nárokuje odečíst příslušné náklady na opravu od dobropisované částky.

 

Reklamace a její uplatnění

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

 

Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem info@canard-shop.cz nebo na adresu provozovatele e-shopu: Canard, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň. Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny, včetně svého požadavku na vyřízení reklamace. Pro specifikaci reklamace lze použít Reklamační formulář ke stažení v Reklamačním řádu.

 

Při reklamaci zakoupeného zboží kupující, pokud je to možné, prodávajícímu zašle nebo předloží veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e – mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

 

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak dle platného znění Občanského zákoníku a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

 

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujícího k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující souhlasí. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi canard-shop.cz a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.